Strategia przedsiębiorstwa

Strategia przedsiębiorstwa określa w długim okresie jego sposób działania, planowaną pozycję na rynku, docelowe grupy klientów, sposoby komunikacji z klientami, dostawcami i kooperantami. Przyszły system informacyjny ma być narzędziem wspomagającym działanie organizacji, której wizja i misja jest określona w strategii działania, dlatego jej poznanie przed przystąpieniem do dalszych prac jest konieczne.

Read the rest of this entry »

Samodzielnie prowadzone projekty wdrożeniowe

Z drugiej strony, prowadzenie wdrożenia bez żadnej pomocy z zewnątrz wiąże się z reguły z dużym ryzykiem, spowodowanym małym doświadczeniem własnych pracowników przedsiębiorstwa w prowadzeniu skomplikowanych projektów informatycznych oraz nieznajomością wdrażanego systemu.

Read the rest of this entry »

Znajdowanie innowacyjnych zastosowań dla istniejących technologii

Druga z przedstawionych powyżej koncepcji budowania przewagi konkurencyjnej za pomocą nowoczesnych narzędzi zarządzania zakłada przeprowadzenie w organizacji analizy dostępnych rozwiązań i znalezienie dla nich innowacyjnych zastosowań.

Technologia informacyjna i towarzyszące jej metodologie zarządzania pełnią tutaj rolę czynnika motywującego do poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Organizacja, monitorując nowości pojawiające się na rynku, dokonuje ich selekcji, wybierając te, których zastosowanie może przyczynić się do powstania przewagi konkurencyjnej. Bardzo często przewaga ta rodzi się przy niekonwencjonalnym, innowacyjnym zastosowaniu technologii już długo istniejącej na rynku. Sposób postępowania przy tworzeniu rozwiązania biznesowego od technologii do pomysłu przedstawia schematycznie rysunek 4.

Czynności, które należy wykonać przy tworzeniu rozwiązania metodą „od technologii do pomysłu” przedstawione są w poniższych krokach:

– 1) identyfikacja innowacyjnych technologii,

– 2) ustalenie możliwości ich zastosowania,

– 3) projekt zastosowania,

– 4) wdrożenie.

Oba zaprezentowane powyżej podejścia do tworzenia rozwiązania biznesowego należy uznać za równie wartościowe. Podejście „od pomysłu do technologii” będzie z reguły stosowane przy prowadzeniu kompleksowej reorganizacji przedsiębiorstwa, takiej jak np. reengineering procesów gospodarczych, natomiast podejście „od technologii do pomysłu” może zostać zastosowane do rozwiązywania cząstkowych problemów nękających poszczególne elementy organizacji, czy też do rozpoczęcia zupełnie nowego typu działalności. Poniżej przedstawione zostaną przykłady zastosowania obydwu podejść do budowy kompletnego rozwiązania biznesowego.

Obszar kadrowo-płacowy i produkcyjny

Obszar kadrowo-płacowy, zajmujący się naliczaniem wynagrodzeń, prowadzeniem kartotek pracowniczych, ewidencją czasu pracy, zarządzaniem szkoleniami, planowaniem kariery. Zakres funkcjonalny tego modułu może wahać się od umożliwienia prowadzenia prostych kartotek osobowych i naliczania wynagrodzeń do skomplikowanych narzędzi wspomagających pracę działu kadrowego w planowaniu ścieżek kariery, wybieraniu pracowników najlepiej spełniających wymagania dla danego stanowiska pracy, planowaniu szkoleń etc.

Read the rest of this entry »

Budżety lokalne

Przy rozpatrywaniu zmian jakim podlegała wysokość i struktura długu w latach 1990-1996 należy pamiętać, że finanse publiczne (general government) obejmują w statystykach fińskich budżet państwa, budżety władz lokalnych i fundusze ubezpieczeniowe oraz, że problemy związane z deficytem finansów publicznych i narastaniem długu w tym okresie dotyczyły w zasadniczym stopniu budżetu państwa.

Read the rest of this entry »

Państwowy dług publiczny – czy można zadłużać się w nieskończoność ? – pożyczki

Osoby lepiej zorientowane w temacie na pewno wiedzą już , że dług publiczny skarbu państwa (a więc poniekąd dług każdego z nas) przekroczył już kwotę biliona złotych. Oznacza to , że każdy mieszkaniec Polski , również ten mający kilka miesięcy jest zadłużony na kwotę przekraczającą dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Jest to suma ogromna , biorąc szczególnie pod uwagę fakt , że na osoby pracujące i płacące jakiekolwiek podatki suma ta jest około trzy razy wyższa. W dodatku dług publiczny może w ciągu jednego dnia zwiększyć się o kilkanaście lub kilkadziesiąt miliardów złotych , nawet w nocy. Wystarczy , że waluty w których zadłużona jest Polska padną natychmiast ofiarą ataku spekulacyjnego na te waluty – więc jeśli doprowadziło by to do ostrego osłabienia złotego nasza sytuacja pogorszy się w stopniu znacznym. Od blisko trzydziestu lat , każdy budżet państwa uchwalany i przyjmowany przez rząd oraz sejm jest budżetem w którym występuje deficyt (a więc dochody są znacznie mniejsze od naszych wydatków). Różicę tą, więc deficyt finansów publicznych pokrywa się emirujac specjalne papiery wartościowe zwane obligacjami , a więc papiery świadczące o pożyczce która została nam udzielona przez naszych wierzycieli , którą musimy spłacić w określonym czasie wraz z wymaganymi odsetkami. Jedno z wielu pytań jakie można sobie zadać w takiej sytuacji brzmi : jak długo jeszcze państwo Polskie będzie sobie pozwalało na niekończące zadłużanie kraju i wymuszanie płacenia przez obywateli co raz to wyższych odsetek od zaciągniętego długo. Szacuje się , że roczne wydatki na rat kapitałowych oraz odsetek od długu wynoszą około trzech procent produktu krajowego brutto , co już jest kwotą alarumującą dla rządu , który jednak nic nie robi sobie z tej wielkości zadłużenia i zadłuża się co raz to bardziej. Wysoki poziom zadłużenia ma wiele wad z punktu widzenia obywatela. Po pierwsze banki chętnie inwestują w obligacje skarbu państwa , zamiast w fimy które mogą się rozwinąć i dawać jednocześnie miejsca pracy niż w obligacje , które ze względu na wysoki deficyt finansów publicznych muszą być oprocentowana na prawdę solidnie , żeby wzmożyć popyt na nie. Jak powszechnie wiadomo banki nie lubią zbytnio ryzykować , tak więc zamiast inwestować finanse w gospodarkę inwestują je w pewne i dobrze oprocentowane obligacje skarbu państwa.

pożyczki

Czy da się idealnie zmierzyć poziom dobrobytu ? – dobrobyt

Czym jest dobrobyt ? Dobrobyt to w pewnym sensie stan posiadania materialnego danej osoby który jest bliski przeciętnemu wyobrażeniu o stanie bardzo dobrym lub wręcz idealnym. Odkąd ludzie żyją na ziemi nieustannie dążą do dobrobytu. Kiedyś dobrobytem było posiadanie jaskini , ciepła oraz czegoś do zjedzenia. Wraz z rozwojem cywilizacji co raz to częściej zmieniały się ramy dobrobytu i co raz to częściej ludzie ten dobrobyt osiągali. Poziom tego dobrobytu był i jest po dzisiejsze czasy porównywany ze sobą – dla przykładu porównujemy poziom swojego dobrobytu z dobrobytem sąsiada , poziom swojego dobrobytu z dobrobytem znajomych. Jeśli chodzi o dobrobyt to sposoby jego mierzenia i porównywania zataczają również krąg globalny – gdyż jako ludzkość bardzo chętnie porównujemy ze sobą dobrobyt poszczególnych krajów. Istnieje również coś takiego jak dobrobyt stricte ekonomiczny – taki dobrobyt wyraża się w ilości pieniędzy , a raczej w wartości wszystkich dóbr oraz usług wyprodukowanych na terenie danego obszaru (kraju) w ciągu jednego roku. W ten sposób właśnie zdefiniowaliśmy najbardziej popularny wskaźnik dobrobytu na świecie a więc produkt krajowy brutto. Po co właściwie mierzymy dobrobyt i porównujemy go z różnymi krajami ? Poziom dobrobytu oprócz poziomu życia w danym kraju – co jest na przykład powiązane bezpośrednio z chęcią emigracji do takiego kraju (o wysokim poziomie dobrobytu) odzwierciedla również w pewnym sensie potencjał takiego kraju jeśli chodzi o zarobki , oraz co bardzo ważne bezpieczeństwo zewnętrzne (utrzymanie należytego porządku przy udziale policji) oraz bezpieczeństwa narodowego i zewnętrznego (odpowiednio utrzymana , sprawna , wyszkolona i dobrze uzbrojona armia). Nie ulega najmniejszej wątpliwości , że generalnie rzecz biorąc w krajach bogatszych jest zdecydowanie bezpieczniej niż w krajach biedniejszych – a szczególnie w tych w których rozwarstwienie społeczne jest na bardzo wysokim poziomie co powinno być bez wątpienia bardzo niepokojącym zjawiskiem ekonomiczno-demograficznym. Nie da się idealnie porównać dobrobytu dwóch różnych krajów , dobrobytu krajów których mieszkańcy mają zdecydowanie różne potrzeby jeśli chodzi o dobra materialne , oraz podstawowe rzeczy (dla przykładu dla przeciętnego Fina wakacje w ciepłych krajach to jest wartość za którą muszą zapłacić pieniądze , natomiast dla tubylca ciepłego kraju , jest to zwykła szara codzienność.

dobrobyt

Największe bariery dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – rozwój firmy

Polska zajmuje co raz to niższe miejsca w rankingach typu doing biznes , a więc w rankingach które mówią o tym jak bardzo przyjaznym krajem jest Polska jeśli chodzi o klimat dla biznesu , a więc ogólne warunki jakie stwarza kraj dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Od wielu lat warunki prowadzenia działalności gospodarczej jeśli porównamy Polskę z krajami rozwiniętymi są po prostu bardzo słabe. Co prawda każda ekipa która ubiega się o przejęcie władzy w Polsce mówi i obiecuje , że absolutny priorytet dla tego typu firmy , to po prostu stworzenie polskim przedsiębiorcą jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej , tak aby produkt krajowy brutto rósł jak najszybciej , bezrobocie malało , a polskie firmy w stosunku do firm zagranicznych jak najszybciej stały się konkurencyjne nie tylko w prostszych pracach typu produkcja mebli czy też żywności , ale również w produkcji zdecydowanie bardziej zaawansowanej technologicznie. A jak jest w Polskich firmach , tak na prawdę ? Już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej w polski przedsiębiorca musi opłacać obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Składka ta trafia w stu procentach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , a z niej utrzymywany jest Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wypłacane są renty i emerytury. Mimo to , że składka jest jak na polskie warunki bardzo wysoka (wynosi ona na dzień dzisiejszy około tysiąca dwustu złotych) to musi być ona w stu procentach odprowadzana niezależnie czy przedsiębiorca w danym miesiącu osiągnął nie tylko zysk , ale nawet jakikolwiek przychód. Między innymi dlatego tak w Polsce jest tak duże zainteresowanie przenosinami działalności gospodarczej nie tylko do krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo jak Wielka Brytania czy też Niemcy , ale również do sąsiadujących z nami Czech – gdzie przedsiębiorca ma zdecydowanie lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej , a daniny publiczne są zdecydowanie niższe niż w przypadku Polski. Oprócz ogromnej składki (która wynosi już prawie tyle co minimalne wynagrodzenie netto) przedsiębiorcy wskazują również szereg czynników tworzących zły klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej takich jak: opieszałość urzędników , nadmierna biurokratyzacja gospodarki oraz skomplikowany system podatkowy.

rozwój firmy

Koszty kredytu , a system bankowy w Polsce. – kredyt szczecin

Mimo , że stopy procentowe są w Polsce aktualnie na najniższym poziomie w histori to mimo to niestety nie przekłada się to na cenę kredytu w Polsce. W momencie gdy stopy procentowe w krajach takich jak Niemczy czy też nawet Hiszpania były na wyższym poziomie niż miało to miejsce w Polsce , to jednak poziom realnych stóp procentowych był na zdecydowanie niższym poziomie niż ma to miejsce w Polsce. Oczywiście mówiąc o realnych stopach procentowych w tym przypadku mamy na myśli ogólne koszta kredytu czyli jeśli bierzemy tysiąc złotych kredytu , a mamy po roku do oddania tysiąc dwieście (suma wszystkich rat kredytu) to w tym przypadku realna stopa procentowa wynosi dwadzieścia procent. Jest coś na prawdę niepokojącego z tym , że Polacy po prostu przyzwyczaili się do tego , że biorąc kredyt musi być on drogi. Oczywiście patrząc na naszą makroekonomie to jak najbardziej wysokośc stóp procentowych ustalanych co miesiąc przez Radę Polityki Pieniężnej ma jak najbardziej wpływ na podaż pieniądza w Polsce , jednak w przypadku realnych kosztów kredytu nie do końca można znaleźć tutaj wspólny mianownik. Sytuacja powinna być podobna do tego jak to ma miejsce w niektórych krajach Skandynawskich , gdzie banki również nie mają pełnej stopy rezerw obowiązkowych , tylko cząstkową jak to ma miejsce w Polsce , tak więc z tysiąca złotych mogą udzielić około dwudziestu tysięcy kredytu – czyli tak na prawdę wpłacając pieniądze do banku nie mamy pewności , że one tam cały czas będą. Ba ! , mamy pewność , że ich tam nie będzie. Zakładając więc hipotetyczną sytuację ,że w jednym momencie wszyscy klienci danego banku ustawili by się w celu wypłaty swoich środków w kolejce to taki bank mógłby bardzo szybko bankrutować. Oczywiście , co prawda mógłby próbować zaciągać różnego typu krótkoterminowe pożyczki , tak aby tymczasowo zachować swoją płynność , nie mniej w przypadku gdy byli by to wszyscy klienci jednocześnie , a bank nie miał by bogatego właściciela na zachodzie który mółby szybko podnieść kapitał takiego banku to w takiej sytuacji ryzyko bankructwa było by na bardzo wysokim poziomie. Tutaj dochodzimy bardzo szybko do sytuacji hipotetycznej , a mianowicie kryzysu gospodarczego. Potężne zachodnie banki zazwyczaj mają w Polsce swoje oddziały , tak więc w obliczu kryzysu i możliwości dokapitalizowania banków w swoim kraju , a banku w Polsce , na pewno taki bank wybrał by oddział w swoim kraju z dwóch bardzo prostych przyczyn. Przyczyna bardziej błacha to powódki patriotyczne , ta ważniejsza jest taka , że w proces ratowania systemu bankowego na pewno zaangażował by się również rząd który dodatkowo dokapitalizował by bank ze swojego kraju , a nie trzeba przekonywać , że na przykład rząd Niemiec ma zdecydowanie wyższe środki na ten cel niż biedniejszy znacznie rząd Polski.

kredyt szczecin

Biuro księgowe Lublin – Jak się reklamować

Jak reklamować biuro księgowe w Lublinie?

Prowadząc firmę, z pewnością interesujemy się jak trafić do klientów, a dobrym przykładem może być biuro księgowe Lublin, ponieważ z księgowością może być nam bardzo trudno dotrzeć do jeszcze większej liczby klientów, gdyż rynek jest przepełniony. W pierwszej kolejności musimy zarejestrować się, żeby nasza firma nawet bez strony internetowej, wyświetlała się na mapach działalności pod hasłem

biuro księgowe Lublin

. Kolejnym krokiem będzie własna strona internetowa i profil w mediach społecznościowych, które to również będą wyświetlane pod hasłem biuro księgowe Lublin, w końcu strona w pewnym sensie jest naszą rozbudowaną wizytówką, więc warto o to zadbać tak aby klienci otrzymali wszystkie niezbędne informacje. Jednak nawet po takich krokach, nasza strona będzie się wyświetlać dość daleko w wynikach pod hasłem biuro księgowe Lublin, więc będziemy musieli skorzystać z oferty pozycjonowania, samodzielnie lepiej tego nie robić.